REGULAMIN

     

REGULAMIN CASTINGU NA METAMORFOZĘ

(„Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki udziału w castingu („Casting”) na metamorfozę,

która odbędzie się w okresie od 01.02.2021r. do 26.05.2021r. Efekt końcowy

metamorfozy będzie można zobaczyć na żywo podczas spotkania „Metamorfozy dla Mamy” tj. 26.05.2021r.

2. Organizatorem Castingu jest Firma Handlowo usługowa Mantra – Salon Kosmetyki Estetycznej Mantra ul. Nowomiejska 5a 16-400 Suwałki

(„Organizator”).

3. Casting prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zgłoszenia castingowe („Zgłoszenie”) przyjmowane są przez Organizatora do dnia

15.02.2020r. w formie elektronicznej na adres mailowy: mantrasuwalki@gmail.com

lub w siedzibie firmy. Przy wyborze zgłoszeń decyduje komplet

wypełnionych dokumentów oraz decyzja Jury („Komisja), w skład którego wchodzić

będą specjaliści odpowiedzialni za metamorfozę.

5. Decyzja Komisji Castingu jest ostateczna i niepodważalna. Organizator i Komisja nie

są zobowiązani do uzasadniania podjętych przez siebie decyzji o odrzuceniu lub

wyłonieniu kandydatów do metamorfozy.

6. Regulamin Castingu jest udostępniony do wglądu na stronie: www.mantrasuwalki.pl w zakładce,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7. Przed przystąpieniem do Castingu uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem

Castingu. Przystąpienie do Castingu przez uczestnika - rozumiane jako przesłanie

wiadomości poczty elektronicznej ze zgłoszeniem zgodnie z § 2 regulaminu lub

osobiście w biurze obsługi klienta Organizatora - jest równoznaczne z zapoznaniem

się z regulaminem i jego akceptacją.

8. Przedmiotem Castingu jest wyłonienie 2 osób, które zgodnie z regulaminem,

odpowiadają założeniom Organizatora oraz które spełnią następujące warunki

(łącznie):

1) dokonają prawidłowego Zgłoszenia zgodnie z § 2 regulaminu,

2) dołączą min. 2 fotografie (cała sylwetka oraz twarz)

3) będą spełniać wymagania przewidziane w regulaminie Castingu,

4) złożą pisemne oświadczenie na formularzu castingowym udostępnionym przez

Organizatora („Formularz”), o którym mowa w § 2.3 regulaminu.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU

1. Uczestnikami Castingu mogą być pełnoletnie kobiety, wszystkie mamy, które w chwili dokonania

zgłoszenia mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Z uczestnictwa w Castingu wyłączeni są członkowie organów lub pracownicy

Organizatora.

3. Osoby pragnące wziąć udział w Castingu, powinny dokonać w terminie, do 15 lutego 2021, Zgłoszenia do Castingu poprzez:

• Przesłanie na adres e-mail:mantrasuwalki@gmail.com. skanu podpisanego

Formularza przez Uczestnika według wzoru do pobrania ze Strony WWW

oraz dołączenie min. 2 fotografii (cała sylwetka oraz twarz najlepiej bez makijażu). Formularze bez

czytelnego, własnoręcznego podpisu zostaną automatycznie odrzucone.

• Lub dostarczenie pełnej dokumentacji wraz ze zdjęciami do Biura Obsługi

Klienta Organizatora w kopercie z dopiskiem „Metamorfoza”.

16-400 Suwałki ul. Nowomiejska 5a, , tel. 511498215, www.mantrasuwalki.pl, e-mail: mantrasuwalki@gmail.com

4. Każdy Uczestnik Castingu, który nie spełnia przewidzianych regulaminem wymogów

uprawniających go do uczestnictwa w Castingu lub naruszy postanowienia

regulaminu, może zostać wyłączony z Castingu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku

zakłóceń sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w Zgłoszeniu, indywidualne

ustawienia urządzeń, za pomocą których Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika

wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące

u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia.

6. Uczestnicy w całości pokryją wszelkie koszty i wydatki, jakie poniosą w związku

z udziałem w Castingu. Organizator w szczególności nie pokrywa żadnych kosztów

związanych ze Zgłoszeniem bądź udziałem Uczestnika w Castingu, o których mowa

w § 3.1 regulaminu, w tym kosztów przejazdów, zakwaterowania, ani wyżywienia.

§ 3. PRZEBIEG CASTINGU

1. Casting zostanie przeprowadzony w dwóch (2) etapach („Etap”/„Etapy”), zgodnie

z następującym harmonogramem:

1) I ETAP

- dokonywanie Zgłoszeń do Castingu (w terminie do 15 lutego),

2) II ETAP

- obrady komisji (o której mowa w § 1.4 regulaminu). 5 osób wyłonionych

w Castingu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub wiadomością

e-mail.

3) Wyłonione osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikującą do siedziby Firmy, z których wybrane zostaną 2 osoby

4. W trakcie metamorfozy działania Uczestników będą rejestrowane (foto, audio

i wideo).

3. Zadaniem Uczestnika będzie całkowite poddanie się metamorfozie oraz

dobrowolne wyrażenie zgody na wszystkie zmiany zaproponowane przez

specjalistów. Zmiany dotyczyć będą ubioru, zabiegów kosmetycznych, diety,  fryzury

i makijażu.

4. Uczestnik wysyłając zgłoszenie oświadcza, iż rozumie jaki jest charakter

metamorfozy i jej formuła i nie będzie uważał jej przebiegu za naruszenie jego dóbr

osobistych.

5. W ramach każdego z Etapów Organizator będzie dokonywał oceny Zgłoszeń lub

udziału Uczestnika przewidzianego w danym Etapie oraz selekcji Uczestników

kwalifikowanych do poszczególnych Etapów.

6. Uczestnikowi z tytułu kwalifikacji do któregokolwiek Etapu tudzież jej braku, nie

przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności

roszczenia odszkodowawcze.

7. O ewentualnym zakwalifikowaniu do metamorfozy oraz o miejscu i terminach

Uczestnicy poinformowani zostaną przez Organizatora telefonicznie pod numer

wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przystąpienie do metamorfozy jest

dobrowolne, ale brak stawienia się przez danego Uczestnika oraz nie wyrażenie

zgody na zaproponowane zmiany, stanowi dla Organizatora podstawę do pominięcia

danego Uczestnika.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane

w Zgłoszeniu uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem.

§ 4. PRAWA

1. Uczestnicy Castingu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż z uwagi na wartość

promocyjną związaną z udziałem w Castingu, z tytułu udzielania zgód i zezwoleń,

o których mowa w regulaminie, Uczestnikom nie przysługuje dodatkowe

wynagrodzenie.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem udziału Uczestnika

w metamorfozie jest potwierdzenie przez Uczestnika na piśmie akceptacji

postanowień regulaminu oraz udzielenie przez Uczestnika pisemnej zgody na

korzystanie Wizerunku i Nagrania oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z § 5, według wzoru przedstawionego Uczestnikowi przez Organizatora

Castingu. W sytuacji cofnięcia udzielenia przez Uczestnika zgody, o której

mowa powyżej, Uczestnik zostanie obciążony kwotą 20000 zł

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora

jego danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Castingu zgodnie

z postanowieniami regulaminu

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:

1) Dane osobowe Uczestników Castingu przetwarzane są zgodnie z przepisami

obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym

w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) („RODO”).

2) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest  Firma Handlowo Usługowa Mantra Ul. Nowomiejska 5a 16400 Suwałki

3) Podane przez Uczestnika dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:

- w celach organizacji i przeprowadzenia Castingu, w tym w szczególności w celu

weryfikacji spełnienia wymogów przewidzianych regulaminem, oceny Zgłoszenia

i występów w Castingu, wyłonienia zwycięzców Castingu i kontaktów w ramach

Castingu (podstawa przetwarzania: zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- w celach związanych z realizacją praw i upoważnień przyznanych Organizatorowi

przez Uczestnika mocą regulaminu, w tym w szczególności w zakresie eksploatacji

Nagrania zgodnie z Regulaminem (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie

uzasadnionych interesów Organizatora - art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

4) Podane przez Uczestnika dane osobowe mogą być ujawniane osobom i podmiotom

współpracującym z Organizatorem przy organizacji spotkania „Metamorfozy dla Mamy 2021”.

5) Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

6)  Podanie przez Uczestnika danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, ale jest

warunkiem koniecznym udziału w Castingu Uczestnik jest zobowiązany do ich

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie

Uczestnika z udziału w Castingu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy Casting nie jest konkursem w rozumieniu

przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., ani nie stanowi gry

losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik

zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia

19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Castingu lub zmiany postanowień

niniejszego regulaminu (w tym zmiany terminów, o których mowa w § 3.1

regulaminu) z ważnych powodów organizacyjnych, w tym w szczególności do

zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Castingu. W przypadku

zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Organizator poda taką informację do

publicznej wiadomości na Stronie WWW.

3. Spory odnoszące się do i wynikające z Castingu będą rozwiązywane przez

Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.


Uwaga!
Nowa lokalizacja salonu:
ul. Nowomiejska 5A